);

Transparència

PRINCIPI DE TRANSPARÈNCIA DE LA FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN

La Fundació Catalana Síndrome de Down està compromesa amb el compliment dels Drets Humans de les persones amb la síndrome de Down en especial, i amb la resta de la ciutadania en general. Per a fer possible el nostre projecte gestionem els recursos que directa o indirectament provenen de la nostra societat des de diferents sectors i formes: subvencions públiques, donacions privades de particulars i empreses així com de les quotes dels nostres usuaris.

Els nostres donants, socis i persones per a les que treballem han dipositat la seva confiança en nosaltres i per tant creiem que tenim la responsabilitat no només de gestionar correctament els recursos i d’una manera eficaç sinó també d’informar sobre com ho fem i demostrar que aquests s’adrecen a les actuacions previstes i pròpies de la nostra missió.

Per aquest motiu entenem com a deure informar de la nostra gestió, assumint el principi de transparència com un valor essencial per a la nostra organització.

En aquest sentit, rendim comptes i informem a la societat a través d’aquests instruments:

· A la nostra web on publiquem informació sobre la nostra organització incloent com governem i gestionem la nostra entitat. Informació i dades actualitzades relatives a la distribució i ús que fem de les ajudes i subvencions que rebem així com els resultats de la gestió econòmica i de les nostres activitats principals.

· Rendim comptes davant el Protectorat de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

· A més la Fundació Catalana Síndrome de Down, cada any se sotmet a una auditoria econòmica externa, que realitza l’empresa BNFIX PICH.

· Els comptes anuals de la Fundació Catalana Síndrome de Down són dipositats en el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

· En rebre recursos públics per a finançar part dels projectes, la Fundació està subjecta a la Llei de Subvencions i al control de les Administracions Públiques que concedeixen les ajudes: rendició de comptes davant l’organisme que concedeix la subvenció tant de l’àmbit nacional com autonòmic i local.

· Disposem d’un procediment administratiu pel seguiment i control de pagaments i d’un sistema de supervisió de les operacions econòmiques

· Les donacions que rebem són registrades i informades oficialment a Hisenda amb el formulari 182 de Declaracions informatives de Donacions.

· Periòdicament informem als donants de l’ús dels seus recursos a través d’enviament de cartes personalitzades.

· Anualment publiquem una memòria d’activitats que recull els principals resultats i dades respecte a les nostres activitats, projectes, recursos humans i aspectes econòmics.

· La Fundació està al corrent de les seves obligacions tributàries, fiscals i en matèria de Seguretat Social. Tanmateix està exempta del pagament de l’impost d’Activitats Econòmiques, així com de l’Impost Municipal de Béns Immobles.

 

POLÍTICA DE PREUS

Entenem que la informació sobre el cost real de les activitats i serveis que realitza la Fundació és també una bona pràctica de transparència i per això independentment del preu final fixat, la Fundació sempre informarà del cost total de l’activitat.

L’establiment dels preus de les activitats i serveis es fixarà tenint en compte el cost real de l’activitat deduint-ne, si n’hi ha, les subvencions puntuals o fixes rebudes per part de les Administracions Públiques o donacions d’empreses privades per aquesta activitat.

En determinats casos i per aquelles activitats que des de la Fundació es valorin com a prioritàries o preferents i, amb la intenció de que se’n puguin beneficiar el màxim de persones possible, el preu fixat pot resultar inferior al cost total, independentment de que l’esmentada activitat tingui o no subvencions.

ÒRGAN DE GOVERN

El màxim òrgan de govern de la Fundació és el Patronat. Els seus membres exerceixen les seves funcions de forma voluntària i no remunerada.

El Patronat es reuneix en sessió ordinària un mínim d’una vegada a l’any, dintre dels sis mesos següents al tancament de l’exercici per examinar i aprovar els documents anuals exigits per les lleis. Es reunirà, a més a més, sempre que calgui per a deliberar i prendre acords sobre les competències que li són atribuïdes i sigui convocat per la Presidenta i quan ho demani una quarta part , com a mínim, del nombre dels seus membres.

Per evitar conflicte d’interessos , les estatuts de la Fundació estableixen que “els membres del Patronat s’abstindran de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l’objectivitat en la gestió de la Fundació, tampoc podran participar en societats constituïdes o participades per la Fundació, ni subscriure amb aquesta, sense l’autorització prèvia del protectorat, contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles d’extraordinari valor, ni de préstec de diners. A més, durant l’any següent al seu cessament les persones que hagin estat membres del Patronat, no podran prestar serveis remunerats en empreses o societats privades participades per la Fundació”.

El càrrec de Direcció General és designat pel Patronat a proposta de la Presidenta i exerceix funcions de direcció i gestió ordinària de la Fundació i d’execució dels acords del Patronat que els estatuts li assigni o el Patronat li delegui. La Direcció General disposa d’un acord limitat de cessió de poders per part del Patronat que l’habilita per la representació de l’entitat en tràmits administratius, sol·licitud de projectes i gestió de projectes i subvencions i seguiment de tresoreria. El càrrec s’exerceix de forma remunerada.

 

Memòria anual 2019